Gürcüce Yeminli Tercüme

Gürcüce Yeminli Tercüme

Gürcüce Yeminli Tercüman

Gürcüce Yeminli Tercüme; Yasal sorumluluk gerektiren bir iştir. Gürcüce noter yeminli tercümanlar tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercümesi yapılmış, imzalanmış mahkeme kararları, diploma, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, patent belgeleri, hukuki belgeler, şirket faaliyet raporu, emeklilik belgeleri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi belgelerdir. Gürcüce noter yeminli tercümanların tercüme belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır. Bir diğer değişle yaptığı Gürcüce tercümenin altına attığı imza ve noter kaşesi ile çeviriden doğacak hatalar için sorumluluğu üzerine alan Gürcüce tercümanlara denir.

Gürcüce Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Gürcüce yeminli tercüme bir belgenin noterde yemin zaptı bulunan Gürcüce yeminli tercümanlar tarafından istenilen dile tercümesinin yapılması ve tercüme metnin ilgili tercüman tarafından kaşelenip imzalanması işlemidir. Gürcüce tercümanın ve çevirmenin yeminli Gürcüce tercüman olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan belgelerle notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen belgelerin tercümelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak da Gürcüce yeminli tercüman olur. Gürcüce tercümanın ve çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir. Gürcüce yeminli tercümanlar, yaptıkları tercümenin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu nedenle de belgenin altına kaşe ve imzalarını atarlar. Daha sonra, tercüme ettikleri ve imzaladıkları belgeler ilgili notere gider ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.

Gürcüce yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir;

Gürcüce yeminli belgeli tercümanın, tercümesini yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi vardır. Gürcüce yemin belgesi sahibi olmayan Gürcüce çevirmenin yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi yoktur. Ayrıca noter tasdiki olacak, özel veya resmi belgenin tercümesine sadece yeminli Gürcüce tercüman imza atabilir. Gürcüce yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı tercümeleri noter onaylamaz.

Gürcüce Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır;

Müşterilerin Gürcüce belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli Gürcüce tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır.

Vekaletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları ve benzeri gibi).

Noterden Gürcüce yemin zaptı nasıl alınır?

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeminli Gürcüce tercüman olarak çalışmak istiyorsanız aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Gürcüce yeminli tercüman olabilmeniz için aranan ikinci özellik üniversitelerin Gürcüce mütercim-tercümanlık veya Gürcüce çeviri bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak ilk koşullardan bir tanesidir.

Eğer bu şartları sağlıyorsanız yapmanız gereken şey Gürcüce yemin zaptınızı onaylayacak bir noter bulmaktır. Ardından bu noterde mezuniyet belgenizi ibraz ederek ve noter huzurunda yeminizi ederek notere Gürcüce yeminli tercümanlık zaptınızı onaylatmış oluyorsunuz. Gürcüce yeminli tercüman olmayan bireylerin tercümesini yaptıkları metne imza atma yetkileri yoktur ve yaptıkları Gürcüce tercümeler bir resmiyet taşımaz.

Mütercim tercümanlık yemini adınız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, tahsil dereceniz, hangi dil/dilleri bildiğiniz, noterin bu dili bildiğinize dair kanısının nasıl oluştuğu, yeminin biçimi ve tutanak tarihi gibi bilgileri içermektedir ve bu yemin noterde bir tutanak ile belgelenerek muhafaza edilmektedir. Noterde Gürcüce yemin zaptı bulunmayan tercümanlara tercüme yaptırılmaz. Gürcüce yemin zaptını muhafaza eden noter tarafından tercüme hizmetinin karşılığı olan ücret gelir, tercümana ödenecek olan meblağ da gider olarak belgelendirilir.

Bu noktada kafa karıştırabilecek unsurlardan biri şudur ki bir noterden alınan Gürcüce yemin zaptı diğer bir noter ya da mahkeme tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Yani birçok noterle çalışmak isterseniz birden fazla Gürcüce tercümanlık yemini etmeniz gerekebilir.

Neden Gürcüce yeminli tercüme?

Gürcüce Yeminli tercüme nedir? Bilindiği gibi önemli tercüme konularında, özellikle ülkelerarası ticaret gibi Gürcüce çeviri konularında bir cümlenin bile çok büyük ve hayati önemi vardır. Sebebi ise, yerel ya da uluslararası hukukta bir kelimenin dahi tarafları alacaklı-borçlu ya da haklı-haksız gibi sonlandırıcı nitelikte önem arz eden durumlarda bırakmasıdır. Bu aynı zamanda "yeminsiz" Gürcüce tercümenin de ne olduğunu anlatmaktadır. Kişisel Gürcüce tercüme işlerinde pek önemli olmasa da, Gürcüce hukuki, Gürcüce ticaret ve benzeri ciddi meselelerde yazışırken Gürcüce terimler cümlesi cümlesine tam ve açık bir ifade kullanmak, şimdi ve sonraki uzun vadeli Gürcüce tercüme işlerinizde firmanızın ve kişisel haklarınızın korunması, tarafların almış olduğu sorumlulukları gibi hayati önem taşıyan maddelerin bilinmesi adına Gürcüce yeminli tercüme çok önemlidir.

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.